Názov projektu: HMPRINT, s.r.o.- uplatnenie UoZ a ZUoZ na trhu práce

Kód projektu:    312031U868

 

Operačný program:   Operačný program Ľudské zdroje
Typ projektu:              Dopytovo – orientovaný projekt
Doba realizácie:         11/2019 – 10/2022
Prijímateľ:                   HMPRINT s. r. o.
Kód výzvy:                  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Cieľ projektu:
Cieľ projektu je zvýšenie zamestnanosti, zníženie nezamestnanosti a zlepšenie prístupu k zamestnaniu aktiváciou cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou tvorby pracovných miest a ich podpory intervenciou v podobe mentorskej činnosti v spoločnosti prijímateľa.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk